Lejeperiode er fra kl. 08.00 - 20.00 (senere aflevering er muligt efter aftale)

Varen er lejet på eget ansvar, også over for offentlige myndigheder. I tilfælde af skade kan der ikke rejses krav mod udlejer. Kun egen forsikring er gældende.

Hvis cyklen imidlertid viser sig at være behæftet med fejl, der kan tilskrives Nordbornholms Feriecenter, ombyttes cyklen eller repareres uden beregning. Enhver klage over det lejede skal fremføres over for udlejer umiddelbart efter udleveringen.

Bruger, firma, skole eller virksomhed er økonomisk erstatningsansvarlig for evt. skader, som forvoldes på alt lejet udstyr samt evt. bortkomst af dette indtil lejemålets ophør. DVS. tjek, at din cyklen er i orden når du modtager den.


Betalt leje tilbagebetales ikke såfremt lejeperioden bliver kortere end det aftalte.
Regnvejr i udlejningsperioden berettiger ikke til nedslag i den aftalte leje.

Forsikring.
Det lejede er udlejet på lejers eget ansvar og forsikring. I tilfælde af person- og tingskade kan der ikke rettes noget krav mod udlejer, da det er lejers egen forsikring, der skal dække. Udlejer er ikke ansvarlig for følgeskader som følge af fejl ved det udlejede (produktansvar) eventuelt ansvar kan alene opgøres og maksimeres til de direkte skader.

Afbestilling af cykler senest 2 måneder før start af lejeperiode vil indbetalt leje returneres, fratrukket afbestillingsgebyr på 25%. Afbestilles cyklerne senere end 2 måneder returneres betalt leje ikke.

©  Nordbornholms Feriecenter
Design Sort Grafisk - responsivt webdesign